معرفی

مشخصات فردی

فرنوش حاجتی

نام - نام خانوادگی : فرنوش   حاجتی

پست الکترونیکی : F_hajati@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : شهید بهشتی

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب علوم پایه ریاضی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 5

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی مامور به تحصیل

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1385-07-01

فرنوش حاجتی
فرنوش حاجتی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب علوم پایه ریاضی
مرتبه علمی :
    مربی
^