پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

فرنوش حاجتی
فرنوش حاجتی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب علوم پایه ریاضی
مرتبه علمی :
    مربی
^