مقالات

2011

فرنوش حاجتی, 1-تغییر ترتیب سری همساز متناوب - 2-تجدید آرایش سری همگرای مشروط, 1- ندای دانشگاه ( نشریه علمی تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی) 2- علوم پایه دانشگاه الزهرا, 2011,

مقالات در Google scholar

فرنوش حاجتی
فرنوش حاجتی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب علوم پایه ریاضی
مرتبه علمی :
    مربی
^