زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

فرنوش حاجتی
فرنوش حاجتی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب علوم پایه ریاضی
مرتبه علمی :
    مربی
^