کتب

فرنوش حاجتی, 1387, ریاضی عمومی دو, جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر, علمی دانشگاهی

فرنوش حاجتی
فرنوش حاجتی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب علوم پایه ریاضی
مرتبه علمی :
    مربی
^